Цахим хичээл бэлтгэх, цахим сургалтын програмыг хөтлөх арга зүй эзэмшүүлэх сургалт

Суралцагчид өдөр тутмын түгээмэл үг хэллэг, энгийн өгүүлбэрээр илэрсэн тодорхой санаа, зорилгыг уншиж, сонсож ойлгох, бичгийн болон аман ярианд хэрэглэх А1 түвшний мэдлэг, чадвар олгоход чиглэгдэнэ.