Цахим хичээл бэлтгэх, цахим сургалтын програмыг хөтлөх арга зүй эзэмшүүлэх сургалт

Энэ хичээлээр "Хүний эрхийн түгээмэл тунхаг"-ийн 30 зүйлийг тус бүрээр англи хэл дээр судлах ба англи хэлээр тодорхой хэмжээнд ярилцаж, бичиж сурахад чиглэгдэнэ. Сургалт танхим, онлайнаар хослон зохион байгуулагдана. 2019 оны 02 сарын 21-ээс 05 сарын 10 хүртэл 1-р шат, 09 сарын 02-оос 10 сарын 10 хүртэл 2 дугаар шат явагдах болно. Төгсөлтийн дараа гэрчилгээ олгоно.

Суралцагчид өдөр тутмын түгээмэл үг хэллэг, энгийн өгүүлбэрээр илэрсэн тодорхой санаа, зорилгыг уншиж, сонсож ойлгох, бичгийн болон аман ярианд хэрэглэх А1 түвшний мэдлэг, чадвар олгоход чиглэгдэнэ.